26 april, 2021

Hur kan samhällsbyggnadssektorn komma starkare ur coronakrisen?

Webinariet inleddes med att arrangörerna kort gav sin syn på möjligheterna med ett samarbete kring digitaliseringsfrågorna och hur branschen hittills har drabbats av coronakrisen. Kristina Gabrielli, programchef på Smart Built Environment, ser positiva effekter av pandemin:

– Den här krisen har visat hur snabbt vi kan ställa om vårt arbetssätt. Den kraften behöver vi fortsätta att ta tillvara på, så att vi även kan lösa andra svårigheter som klimatfrågan till exempel.

Lars Redtzer från Byggföretagen menar att det är för tidigt att säga något om hur byggbranschen hittills påverkats av covid-19:

– 75% av våra medlemmar har intygat att de påverkats direkt i sin vardag av krisen, men tittar man på branschen i stort jämfört med andra näringar så ser vi inte att det slagit så hårt. Orderläget har inte förändrats speciellt mycket för stora och offentliga beställare.

AI i kampen mot corona

Webinariets huvudtalare, Göran Lindsjö, hjälper företag i Europa och Nordamerika att komma igång med AI. Han framhöll den snabba utveckling som artificiell intelligens bidragit med i ett antal branscher. Taxinäringen i New York exempelvis har fått se sig omsprungen av Uber och e-handelsföretaget Amazon har helt omformat de amerikanska städerna, då de stora detaljhandelskedjorna har fått stänga igen butiker.

Han konstaterar att användningen av AI har accelererat kraftigt under coronakrisen och i New York har vissa företag nu valt att säga upp sina kontorslokaler eftersom de anser att det fungerar precis lika bra om personalen jobbar hemifrån.

De länder som kommit längst i den digitala utvecklingen också är de som investerat mest i tekniken. Med hjälp av AI kan man göra betydligt bättre förutsägelser och diagnoser – något som Sydkorea framgångsrikt använt sig av under pandemin i form av omfattande tester och smittspårning. Det har gjort att smittan kunnat hållas tillbaka i den tättbefolkade huvudstaden Seoul med 10 miljoner invånare.

Låg kunskap om AI

Enligt Göran Lindsjö hör Sverige fortfarande till ”torrsimmarna” när det gäller synen på AI. Vi vill gärna ta det försiktigt och ”uppfinna säkerhetsbältet innan vi uppfinner bilen” till skillnad från exempelvis Kanada, Sydkorea och Australien som är mer progressiva och hellre lär av sina misstag i efterhand.

– Sverige har de bästa förutsättningarna för att lyckas med AI. Det som hindrar processen är den låga kunskap om digitaliseringens möjligheter som finns i företagsledningarna. Och samhällsbyggnadssektorn ligger tyvärr sämst till av alla branscher, konstaterar han.

Men han konstaterar också att få verksamhetsområden har så många lågt hängande frukter som byggsektorn. Det gäller alltifrån energioptimering, transporter, stadsplanering och fastighetsunderhåll.

– Anledningen till att bygg- och fastighetsbranschen inte kommit längre i sin digitala utveckling är att de inte varit utsatta för något yttre tryck från nya aktörer, som till exempel detaljhandeln. Det är först när det hettar till som riktig förändring kan ske.

Fantastisk drivkraft

Webinariet fortsatte med en diskussion mellan moderator Fredrik Bauer och en panel bestående av Katarina Nylander, arbetande styrelseledamot på Spotscale, Ali Sadeghi, investeringsdirektör på Trafikverket och Mia Wahlstein, CIO på Midroc.

Katarina Nylander konstaterar att det är tufft att vara ett start up-bolag i en så traditionell bransch som samhällsbyggnadssektorn även om vissa områden såsom teknisk förvaltning, är mer öppna för innovationer. Hon tror att förmågan att snabbt kunna förändra sig kommer att vara avgörande för att överleva kriser som den vi nu är mitt uppe i.

Mia Wahlstein menar att pandemin har medfört en fantastisk drivkraft:

– Vi ser nu en stor innovationsförmåga i våra bolag och satsar mycket på att digitalisera oss ytterligare. Vi har också anställt digitala förändringsledare. Samhällsbyggnadsbranschen har mycket att lära av andra branscher vad gäller samarbete över skrå-gränserna, till exempel IT-branschen.

Hon fortsätter:

– Tidigare var kodutvecklarna kungar. Nu delar utvecklarna istället med sig av sin kod och vill att någon annan ska utveckla den till något ännu bättre. Samarbete gynnar oss alla!

Kan då samhällsbyggnadsbranschen bli ett draglok ur krisen?

– Historiskt sett har ju byggbranschen varit en del av lösningen i svåra tider, konstaterar Ali Sadeghi. Och som Göran Lindsjö poängterar så finns det ju redan en hel del lågt hängande frukter att plocka.

Men branschen kan inte luta sig tillbaka på gamla meriter – förändring måste ske, menar han.

– Tyvärr kommer förändringsvilja inte av sig själv. Till syvende och sist är det människor som ska driva omställningen – tekniken finns ju redan.

Under webinariet refererade Göran Lindsjö till Smart Built Environments rapport ”Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet”, där potentialen för AI inom sektorn idag och i framtiden beskrivs. Här kan du ladda ner rapporten.

Se hela webbinariet här