Med AI och Big Data skapas helt nya möjligheter att industrialisera och optimera byggprocessen. Robotiken medför även fördelar för människorna – till exempel kan humanoida robotar och exoskelett i verksamheten hjälpa till att minska många av riskerna i arbetet.

Det menar Claudia Olsson, internationell expert på digitalisering och den ena huvudtalaren under Årets Bygge 2018, som arrangerades av Svensk Byggtjänst och Byggindustrin i mars.

Hon är VD på konsultbolaget Exponential AB, som hon grundade efter att ha arbetat med Singularity University på NASA Ames. Hon har tidigare haft uppdrag för svenska regeringen, FN och flera internationella ledande företag och organisationer. Claudia är också nyligen utsedd till ”Young Global Leader” av World Economic Forum. En titel som tidigare innehafts av bland andra Mark Zuckerberg, Niklas Zennström och Daniel Ek. I denna roll kommer hon bland annat att delta i internationella konferenser, samtal och projekt kopplade till hur teknikutvecklingen påverkar människa och samhälle.

Buzz Aldrin som lärare

Claudia, som är 34 år, är civilingenjör i industriell ekonomi från KTH och civilekonom med fokus på internationell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. I Sydkorea och Japan har hon bland annat gjort research kring robotik. Och under tiden på Singularity University på Nasas campus i Kalifornien var hennes lärare bland andra Larry Page, Ralph Merkle och Buzz Aldrin.

Exponential AB fokuserar på att hjälpa företag och myndigheter att lära om den allra senaste digitala tekniken och att förstå HUR man på bästa sätt tar vara på möjligheterna som denna skapar, berättar Claudia.

”Människa och teknik integreras allt mer”

Under sitt inslag på Årets Bygge fokuserade Claudia på vilka nya digitala tekniker som är viktigast för byggsektorn, och hur aktörerna kan anpassa sitt ledarskap och sina organisationer för att bäst ta tillvara på den digitala utvecklingen.

För att ge en bild av vad vi faktiskt kan göra redan idag, berättade hon om en vän som är förlamad från halsen, men som kunnat köra och styra en racerbil i hög hastighet enbart med tanke och känsla.

Människa och teknik integreras allt mer. Till exempel kommer byggnader att interagera med brukarna och bidra med möjligheter till bättre hälsa och utbildning, menade Claudia Olsson, och beskrev hur en spegel med särskilda sensorer kan känna av vår hälsostatus och ge råd om vad vi bör göra för att må bättre.

Analysera all data med AI!

Hon beskrev också hur digitala samarbetsmodeller och innovativ visualisering kan involvera brukare i utformning och byggande av lokaler. Här refererade hon till hur läkare och sjukvårdspersonal i ett projekt varit med i byggnationen av ett nytt sjukhus och kunnat påverka bland annat hur installationer placerades för att optimera verksamheten.

Byggsektorn kan också med hjälp av AI göra genomgripande och omfattande analyser av de stora mängder data man genererar. Då kan aktörerna tillsammans hitta nya sätt att effektivisera och utveckla sina processer, menade Claudia Olsson.

Här ligger en verkligt stor möjlighet till innovation för de befintliga aktörerna i branschen –  att på detta vis använda all den data man har tillgång till!

Humanodia robotar kan öka säkerhet

Inom robotiken utvecklas nu även humanoida robotar, det vill säga robotar med mänskliga egenskaper, vilket gör dem lika flexibla som människorna i arbetet.

Inom byggsektorn kan detta innebär att humanoida robotar så småningom kan ta över arbetsuppgifter som innebär säkerhetsrisker. Det kan också betyda att styrka inte blir avgörande för om man kan hantera en uppgift eller inte, vilket skapar mer lika förutsättningar för medarbetare med olika fysiska förmågor, menar Claudia.

Vår omvärld visar vägen till nya lösningar

Claudia tror också att den accelererande forskningen inom bland annat bioteknik erbjuder nya möjligheter för byggsektorn.

Med digitaliserade forsknings- och utvecklingsmetoder kan vi än mer överföra naturens egen kunskap till exempelvis ny byggteknik, och kan testa oss fram i skapandet av nya material.

Det finns väldigt mycket kvar för oss att lära. Till exempel kan vi via rymdforskning få insikter kring nya material och tillverkning, och från naturen kan vi lära hur djur och växter reglerar värme och ventilation. Det är därför viktigt att vi vågar söka ny kunskap och lära mellan olika discipliner.

Ny kompetens är avgörande

Claudia menar att samhället och näringslivet behöver satsa på livslångt lärande och kontinuerligt utveckla kompetensen hos medarbetare och medborgare för att verkligen tillgodogöra sig de möjligheter som den nya tekniken medför.

Utbildning är en nyckel till vår framtida konkurrenskraft. Jag bidrar till detta område genom vårt bolag Exponential AB som utbildar styrelser och ledningar kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Därtill har vi startat en ny executive utbildning på Handelshögskolan i Stockholm, Decoding X, där chefer från olika branscher möts och lär sig om hur man agerar som ledare i en digital och föränderlig värld. Jag har även grundat Swedish for Professionals som hjälper utländska talanger att lära sig svenska och integreras i svenskt arbetsliv. Vi har bland annat svenskkurser som vi erbjuder direkt på arbetsplatserna och även workshops i hur svensk kultur och näringsliv fungerar – något som behövs i allra högsta grad inom byggbranschen som rekryterar mycket kompetens från utlandet.

Att hitta och locka talanger och utveckla ny kompetens är förstås en ledarfråga. Detta är något som ledningarna i alla organisationer bör fokusera på – det är avgörande för utvecklingskraften, säger Claudia som ser utvecklingen inom byggsektorn som mycket viktigt:

Hur vi utformar, bygger och förvaltar samhället är ju av allra största betydelse för hur väl vi ska lyckas att skapa en långsiktigt hållbar värld.